Sklep internetowy www.swiezapaczka.pl jest prowadzony przez:

Świeża Paczka Ewa Adamczak, 11-500 Giżycko, ul. Żeromskiego 51, NIP 9512151037, REGON 142523050.

DEFINICJE
Regulamin
– niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Sklep internetowy Świeża Paczka – serwis internetowy dostępny pod adresem www.swiezapaczka.pl za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkty.
Klient (Użytkownik) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy Świeża Paczka, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
Strona – Usługodawca i Klient.
Rejestracja w Sklepie – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy w Sklepie oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.
Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia (oraz w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi).
Login – (adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji;
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu;
Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Świeża Paczka.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego www.swiezapaczka.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.
3. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
4. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.
5. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

§2

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił Konto.
2. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje również Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji, a dokonali Zamówienia przez telefon.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestrację w Sklepie i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania ze Sklepu przez innych Użytkowników.
6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Sklepu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.
8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.
9. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Świeża Paczka. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia, a o jej rozstrzygnięciu Użytkownik będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres Usługodawcy z dopiskiem „Reklamacja”, bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@swiezapaczka.pl z tytułem wiadomości “Reklamacja”.

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom poprzez Sklep, składanie Zamówień.
2. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik:
podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne:
występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu.
5. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).
6. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.
7. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu, analizowania efektywności Sklepu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z rzeczywistością materiałów informacyjnych dostarczonych do publikacji w Sklepie przez producentów Towarów.

 

§4

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Na proces Zamówienia składają się kolejne kroki: wypełnienie formularza gdzie, wypełnienie niektórych rubryk jest wymagane oraz zaakceptowanie regulaminu i obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zamówienie:

2.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

2.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.swiezapaczka.pl.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

2.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@swiezapaczka.pl.

2.5. W przypadku braku u dostawców części produktów objętych zamówieniem Klienta, zostaną one zastąpione innymi wybranymi przez Usługodawcę po uprzednim zawiadomieniu Klienta – telefonicznym, za pomocą poczty elektronicznej lub przez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.swiezapaczka.pl.

2.6. Dostawy odbywają się za pośrednictwem firm kurierskich, a na terenie powiatu giżckiego w środy i czwartki w godzinach 10-17.

2.7. Zamówienia przyjmowane są do poniedziałku do godz. 21:00.

2.8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

2.9. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

2.10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.11. Zmiany w wysyłce lub rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@swiezapaczka.pl najpóźniej do poniedziałku do godz. 21:00.

2.12. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

§5

PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów transportu, nie dotyczy zamówień z terenu powiatu giżyckiego.

2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

2.1. Przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dane do przelewu:
Świeża Paczka Ewa Adamczak
11-500 Giżycko, ul. Żeromskiego 51
nr rachunku 96 1140 2004 0000 3302 7554 5612 (mBank)
W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

2.2. Gotówka: należność pobiera kierowca. Tę formę płatności można wybrać zaznaczając jako sposób płatności – gotówka. Przy wyborze formy płatności – gotówka – płatności można dokonywać wyłącznie gotówką. Płatności kartą płatniczą są niedostępne.

 

§6

DOSTAWY

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub inny adres dostawy podany przez Zamawiającego drogą mailową.

2. Bezpłatne dostawy realizowane są na terenie powiatu giżyckiego.

2.1. Istnieje możliwość bezpłatnej dostawy w miejsce wykraczające poza bezpłatny rejon dostaw po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem i akceptacji mailem.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niedostarczenia niektórych produktów z przyczyn od Usługodawcy niezależnych.

4. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej paczki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% wartości dokonanych zakupów oraz ewentualnymi kosztami dojazdu.

 

§7

ZWROTY

1. Ze względu na szczególną specyfikę towarów sprzedawanych w Sklepie, które są produktami szybko psującymi się, o krótkim terminie przydatności do spożycia, zwroty nie będą rozpatrywane oraz przyjmowane.

 

§8

REKLAMACJE

1. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są produktami posiadającymi aktualne certyfikaty ekologiczne wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.). W przypadku gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2.Podstawą do uwzględnienia reklamacji (produkt zepsuty) jest zdjęcie produktu wysłane pod adres: kontakt@swiezapaczka.pl oraz oryginał dowodu zakupu.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019 roku.